Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

 

Felmerül a kérdés: Volt-e valamelyes kapcsolata a középkor nagy egyéniségének, Pázmány Péternek Csíksomlyóval?

Pázmány Péter, biboros és esztergomi érsek, a XVII. század magyar katolikus újjáéledés legnagyobb alakja volt. Figyelme kiterjedt a magyarországi és erdélyi katolikus egyház ügyeire és hitéletére.  A hit védelmében prédikált és könyveket írt. Egyik ilyen hitvédő könyve a Kalauz, azaz „Isteni igazságra vezérlő Kalauz.”  A második kiadásból egy példányt küldött 1625-ben a Csíki kolostor részére, sajátkezű ajánlással.

Vajon, csak ennyi kapcsolata volt Pázmánynak Csíksomlyóval? Bizony, sokkal több.

 

Bővebben: Kájoni János portréjaKájoni János portréja 

Kájoni János arcképét a csíksomlyói nyomda régi épületében találták meg a ferencesek, 1878–ban. Felfedezése után Simon Jukundián rendházfőnök Bécsben restauráltatta az 1673–ban készült, pergamenre festett portrét. A 185×138 mm-es hártyát valószínűleg a helyreállítás során papírlemezre ragasztották. Ennek a hátán a csíksomlyói nyomda A. R. P. Joannes Kajoni című egyleveles nyomtatványa található, amely Kájoni Simon Jukundián által 1878–ban írt életrajzi adatait tartalmazza.

Bővebben: Losteiner LeonárdLOSTEINER LEONÁRD   

Losteiner Leonárd életéről és munkásságáról rendtársai, Boros Fortunát, György József és Benedek Fidél írtak bővebben. Kolozsváron született 1744-ben. 1761 szeptemberében öltötte magára a ferences rend ruháját. A derék és tudós P. Botár Joákim provinciális vette fel. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte, feltehetően a jezsuita atyák Farkas utcai kollégiumában. A noviciátus éveit Medgyesen és Székelyudvarhelyen töltötte, ezután filozófiát tanult az esztelneki intézetben.

 

Bővebben: Simon Jukundián Simon Jukundián

Az Erdélyi Ferences Provinciának jeles egyénisége a XIX. században P. Simon Jukundián. Érdemes életére és tevékenységére ráfigyelnünk.  

Csíkszentkirályon született 1813-ban, tanulmányait a ferencrendiek csíksomlyói gimnáziumában végezte. 1830-ban lépett a Ferenc-rend tagjai közé. 1837-ben pappá szentelték, majd Désre küldték tanítónak. 1839-1840-ben Csíksomlyón tanított, majd Vajdahunyadon és Marosvásárhelyen. 1844-1848 között újra a csíksomlyói gimnázium tanára volt. Több erdélyi ferences rendházban töltött be házfőnöki tisztséget. 1852-1853-ban Szászvároson, 1854-ben Fogarason vikárius, 1856-ban Nagyszebenben házfőnök, 1856-ban Brassóban házfőnök és gimnáziumi tanár.

Bővebben: Kájoni JánosA XVII. század jótehetségű és nagytudású ferences szerzetese P. Kájoni János (1629-1687), aki Szolnok-Doboka megyében, Kiskájonban született, Kolozsváron, majd Csíksomlyón nevelkedett. Jobb családból származhatott, mert Judit nevű nénje a csíki nemes és nemzetes Rácz István várkapitánynak volt a felesége. Bizonyára nénje által jutott kapcsolatba a csíksomlyói ferences kolostorral is. Iskoláit a kolozsvári jezsuita atyáknál kezdte és Csíksomlyón folytatta. l647-ben lépett be a csíksomlyói kolostorba. Tanulmányaiban való tökéletesedésre Nagyszombatba küldték, ahol tényleg a tudományokban, különösen a zene- és énekszerzésben nagy haladásra tett szert. Utána, 1655-ben pappá szentelték. A csíksomlyói rendházban kezdte papi működését, de Mikházán, Szárhegyen is teljesített szolgálatot, ahol éppen szükség volt rá. 1687-ben halt meg Szárhegyen és ott nyugszik a templomkertben, jeltelen sírban.

 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app