Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

Pűnkösdi zarándoklat

Szervezési és magatartási útmutató

I. Csíksomlyó ősi Mária-kegyhely.

Búcsújáról már a XV. század elejétől említés történik. A pünkösdi zarándoklatot 1567 óta, vagyis a Nagyerdei (Tolvajosi) győztes csata után tartják, annak emlékére, hogy a csíki és gyergyói katolikusság elhárította szülőföldjétől az erőszakos hittérítés veszélyét. 
A fenti két történelmi örökség folytán Csíksomlyón minden évben két búcsút tartanak: a tavaszi, pünkösdszombati- és az őszi Mária neve búcsút. Tekintettel a pünkösdi zarándoklatnak az utóbbi években kialakult tömegméreteire, az alábbiakban ezzel a búcsúval foglalkozunk. 
A csíksomlyói Mária-kegyhelyre, a Szűzanya csodatevő szobrához való pünkösdi zarándoklat, - a fent említett ok miatt, - elsősorban a katolikus székelység életének nagy eseménye. Ez azonban nem zárja ki az egész erdélyi katolikus magyarság, de más felekezetű testvéreink részvételét sem, amennyiben a hely szellemének tiszteletben tartása mellett, igaz hittel és jószándékkal érkeznek ide, hogy az itt töltött órák, napok élménye hozzájáruljon lelki tisztulásukhoz, megújúlásukhoz.

II. A zarándoklatnak az utóbbi időben több formája alakult ki.

Régi hagyomány szerint, közelebbi, de sok esetben távolabbi egyházközségek keresztaljai is gyalog teszik meg az utat Csíksomlyóra. A távolabbi vídékek búcsúsai - ugyancsak szervezetten, - társasgépkocsival, vagy vonattal érkeznek Csíkszeredába és csupán a Szék útján fejlődnek fel keresztaljába. Sokan szervezetlenül jönnek, egyéni kezdeményezés alapján. Az utóbbi csoporthoz tartozik Csíkszereda lakósságának zöme, akik a Somlyóra vezető összes utakat és ösvényeket veszik igénybe. A külföldi zarándokok társas kirándulás keretében érkeznek. Azok a külföldi csoportok, akik valamely testvérvárosi-, vagy községi kapcsolatuk folytán jönnek a búcsúra, jól teszik, ha a nevezett testvéregyházközség keresztaljához csatlakoznak. 
A kegyhelyig megtett utnak egy közös jellegzetessége van: a búcsújárókat egyöntetű lelkesedés és áhítat hatja át, amelyet a Szűzanyához való érkezés, a vele való találkozás öröme táplál. Ezért illő, hogy az egész uton a keresztalják, vagy hasonló csoportok viselkedése - ahogy ez általában szokásban van, - összhangban legyen a zarándoklat értelmével, végső céljával.

III. A búcsús csoportok csak alapos előkészület után indulhatnak utnak.

Lelkipásztoruk vezetésével ki kell jelölniök a zászlóvivő férfiakat és nőket, a csengettyűs fiatalokat, az előimádkozó-és énekvezető híveket. Helyesen teszik, ha a menetoszlop elején a keresztalja helységjelző tábláját viszik. A tábla vivőit is ki kell választani. 
Az öltözéket az időjárásnak és az előrejelzéseknek megfelelően kell előkészíteni. A lábbeli - főként a gyalogos zarándokok esetében - könnyű és kényelmes legyen. A szükséges élelmet és ivóvizet össze kell csomagolni, amit a keresztalját követő szekérre föl lehet rakni. Kerülendő a szeszes ital. Ennek szelleme nem egyeztethető össze a búcsú szellemével, a közös utazás törvényeivel. Hasonlóképpen tartózkodni kell a dohányzástól a keresztalja menetelése idején. 
Ha az egyházközség területén fúvós zenekar létezik, ajánlatos felkérni, hogy kisérje el a keresztalját a búcsúra. Műsorukat a különböző szent énekek dallamaiból kell összeállítani. Világi nótákat nem illik játszani. 
Régi hagyományt őrizve, a szomszédos községek keresztaljai bevárják egymást és -a szokásos üdvözlet után - együtt haladnak a kitüzött cél felé. A távolabbról indult keresztaljákat, amelyek a helységen átvonulnak, - szép hagyomány - ivóvizzel, esetleg kaláccsal megkínálni.
IV. A kegytemplom előtti felfejlődés, illetve a Kissomlyó nyergébe való felvonulás az érkezés sorrendjében történik.
 Kivételt képez a gyergyóalfalvi keresztalja, amelynek történelmi öröksége van abúcsú- kezdetében. Ez a kegytemplom előtt marad, - esetleg az egyházközséget képviselő kis csoport, -és bevárja a Kordon indulását, melyben a szent jelvények és a főpapság vonul. Előttük felsorakozva vezeti a menetet föl a hegyre, a hagyományos uton. 
A kegytemplomhoz érkező keresztaljákat harangszó köszönti, hangosbemondó tájékoztatja a továbbiakról és karszalagos rendezők irányítják az előzetesen kijelölt utvonal felé. A kötetlenül érkező búcsúsok az általuk jónak vélt irányban vonulnak fel a Hegyre, vigyázva arra, hogy ne zavarják és ne akadályozzák a keresztalják utvonalát. 
Megjegyzés: A búcsú napján reggel 6 órától gyónási és áldozási lehetőség van a sekrestyében, vagy a kolostor négyszögű udvarában. Akik korábban érkeznek igyekezzenek kihasználni ezt a lehetőséget. 
A kegytemplomban külön örség áll az oltár feljárójánál. A fölmenés a kegyszoborhoz jobbról balra történik. Ez az örség vigyáz arra, hogy a Szűzanya kegyszobrához való fölmenetel csendben és rendben, nagyobb tolongás nélkül follyon le. A kegytemplomba való be- és kivonulást ugy szervezik meg, hogy a templomhajó közepén vonuljanak előre az újonnan jött búcsúsok és a padok két oldalán menjenek ki a templomból, helyet adva az újabb csoportoknak.

V. A Kordon megszervezése és felvonulása:

Úgy a régebbi, mint a felújított búcsújárások rendjében megkülönböztetett szerepe volt és van ma is a Kordonnak, annak a mozgó kötél-keretnek, amelyet a Segítő Mária Gimnázium, népviseletbe öltözött diákjai visznek, tanárjaik felügyelete mellett. A Kordon hivatott arra, hogy biztonságos védelmet nyújtson a tradiciónális egyházi jelvények (Kisbazilika jelvénye, a Labarum) hordozóinak és a papságnak. 
A Kordon összeállítása a következő képpen történik: Elől népviseletbe öltözött fiú viszi a Kisbazilika-jelvényt. Mögötte két pár székelyruhás fiú és lány halad, utánuk a Labarum, melyet e fent említett gimnáziumok 1 -1 végzős növendéke visz. Ezeket a tanáraik jelölik ki érdemük szerint. A Labarum után néhány ministráns gyermek, majd a papság következik. Az elmúlt évek tapasztalata alapján,- de a rendtartás szempontjából is, - fontos, hogy a Kordonon belül csak liturgikus ruhába (legalább karingbe) öltözött papság vonuljon föl. A világi méltóságok, akik úgy akarnak részt venni a búcsús szentmisén, hogy a helyszinre a körmenettel vonulnak ki, nyomban a Kordon után sorakozhatnak fel. Mellettük karszalagos kisérők haladnak. 
A Kordon előtt a következő sorrendben foglalnak helyet a résztvevők: Legelől a gyergyóalfalvi egyházközség keresztalja. Utána a Csíksomlyói Passió-játékok testülete, saját zászlójukkal, majd a Segítő Mária Gimnázium diákjai, tanáraik kiséretében és saját lobogóik alatt. Őket követi a Segítő Mária Gimnázium vegyes kórusa, (30-40 fő), a különböző szerzetesnők csoportjai és a jelenlévő Lovagrendek, megfelelő sorrendben való felállításban. Végül következik a Kordon és bezárja a menetet a világi méltóságok csoportja. 
A Kordon a kegytemplom előtti térről délelőtt 11 órakor indul a Kissomlyó hegyére, harangszó kiséretében. A Szálvátor kápolnánál a diákok vegyeskara elénekli az „Egészen szép vagy Mária" éneket, amelyet főpapi áldás követ. Ezek után tovább vonul a menet a Hármashalom oltárhoz, a remetelak mögötti lemenő uton.

VI. A Hármashalom emelvény előtti térségen, az oda érkező keresztalják a tájegységeket jelző táblák körüli, kordonnal bekerített területen helyezkednek el.

Irányításukat a karszalagos rendezők végzik. Minden keresztalja-vezető vigyáz arra, hogy csoportjának tagjai a nekik kijelölt helyükön maradjanak és főleg a kordonok közötti szabad utat ne torlaszolják el. Azok a keresztalják, melyek ragaszkodnak azon ősi szokáshoz,hogy a Szálvátor kápolnához fölmenjenek, ezt megtehetik, de úgy, hogy a Szenvedő kápolna felől érkezzenek és a remetelak mögött ereszkedjenek le a térségre. Onnan a karszalagos rendezők irányítják tovább. 
Már a keresztalják megérkezésétől kezdve szentgyónást lehet végezni. Ezt a tájegységek területei között szabadon hagyott folyosókon kell keresni. A gyóntató pap hollétét fehér zászló jelzi. 
Az oltáremelvény a főpapságnak, az együttmiséző papságnak és a ministránsoknak van fenntartva. A zarándokoknak tartózkodniuk kell attól, hogy erre a térségre bármilyen ürüggyel is behatoljanak. Az oltár keleti oldalán, a Szűzanya szobrától balra a zenekar (ha van ilyen) helyezkedik el. A déli oldalon a világi méltóságok számára fenntartott hely mögött a kórus foglal helyet. Ezeket a területeket mindvégig szabadon kell hagyni, hogy azokat a kijelölt személyek és közösségek foglalhassák el. A különböző egyházi rendek képviselői és a Lovagrendek a keleti oldalon helyezkednek el. 
A búcsú szervezői az oltártól hangosbeszélőn keresztül, mindenről tájékoztatják a zarándokokat. A közérdekű tudnivalókon és a beérkező csoportok köszöntésén kivül, közös imák és szent énekek hangzanak el, amelybe a jelenlévők is bekapcsolódnak. A szervezők, munkájuk sokrétűségére való tekintettel elvárják, hogy munkájuk közben ne zavarják. A szentmise előtt és alatt tilos bármilyen magánjellegű hirdetést közölni. Az előkészületi idő és a szentmise alatt semmi féle zenekar, vagy énekkar nem szerepelhet, hacsak a szervező bizottságtól erre engedély nem kért és kapott. 
A beérkezett keresztalják és csoportok mindvégig a helyükön maradnak és imádságos lélekkel várják a szentmise kezdetét. A vezetők, egyháztanácsosok feladata, hogy felügyeljenek zarándokcsoportjuk viselkedésére: figyelmeztessék a hely szellemére, az esemény fenségességére és követeljék meg, hogy mindenki tartsa be az együttlét alapszabályait. A csíksomlyói búcsú minden résztvevője egyenlő, ugyanolyan jogok és kötelességek illetik meg. Közös erőfeszítéssel elejét kell vennünk annak, hogy egész csoportok csatangoljanak az erdőben, ott szórakozzanak, tüzet gyújtsanak és ezáltal a búcsús közösséget zavarják. Szemetet szétdobálni ugyancsak illetlenség a szent helyen. Váratlan zivatar, zápor, vagy jéghullás esetén arra kell vigyázni, hogy pánik ne törjön ki, s mindenki önmaga védelmén kivül, segítsen a mozgássérülteken, vagy az idős híveken. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy ennyi ember nem tud egyszerre az eső elől menedéket találni. 
A búcsú és a szentmise lefolyását, látványát megörökíteni óhajtó filmezők, fényképészek a számukra kijelölt keretek között mozoghatnak. Előzetes engedélyt kell kérniök, hogy az oltár közelébe juthassanak filmezni. Semmi képpen sem engedhető meg, hogy az eseményeket zavarják, mindvégig központi helyeken forgolódjanak. Filmezni az oltár közvetlen közelébe, vagy annak előterére fölmenni tilos. Munkájuk közben legyenek tekintettel arra, hogy a zarándokok a szent cselekményeket látni, figyelemmel kisérni akarják. Ez minden filmezésnél és közvetítésnél fontosabb. 
A karszalagos rendezőknek, de az egész közösségnek is szívügye kell legyen, hogy a szentmise közben oda nem tartozó emberek az oltárt ne tudják megközelíteni, zavart keltő viselkedéssel botrányt okozni. 
Mindazok, akik a búcsú lefolyása alatt pénzt szeretnének a perselybe dobni, megtalálhatók a Mária-persely felirásos faládák a tájegységet jelző táblák közelében. Ezek, mint adományok a kegyhely fentartására és a búcsú rendezésére lesznek fordítva. 
A szentmisén részt vevő búcsús hívek a legnagyobb áhítattal, átéléssel kapcsolódjanak bele a közös istentiszteletbe. Imádkozzanak és énekeljenek egy szívvel-lélekkel. Így lesz kedves és elfogadott Isten előtt legszentebb áldozatuk. Ahhoz, hogy pontosan tudják követni a liturgia menetét, használják a miserendet tartalmazó kis füzetet, amelyet a ferences atyák állítottak össze és a cserkészektől lehet beszerezni.
Az ünnepi szentmise kezdete déli 12,30- kor lesz.
Ne hagyja el senki a térséget a szentmise befejezése előtt. Szükség esetén hívják fel a rendbontók figyelmét az illő viselkedési normákra! 
Szentáldozáshoz szentmise közben lehet járulni. A szentáldozást a kordonok mentén szolgálja ki a papság és a kisegítő papság. Igen fontos, hogy aki áldozott, azonnal adja át helyét a következő áldozónak, ő pedig a legrövidebb uton vonuljon vissza a helyére. Gyakoroljanak az Oltáriszentséghez járulók nagy fokú türelmet egymással szemben. Lassankint mindenkire sor kerül. Aki nem jut hozzá, hogy ott a helyszínen áldozzék, lent a kegytemplomnál a kolostor négyszögű udvarában lehet szentáldozáshoz járulni. Ott folytonosan áldoztatnak.

VII. Az ünnepi szentmise befejeztével megkezdődik a levonulás a Kissomlyó térségéről.

Az összes zarándokoknak tudniok kell, ez is szerves részét képezi a pünkösdszombati búcsújárásnak. Szükséges, hogy lemondva minden sietésről és egyéni kezdeményezésről, be kell tartani az előre meghatározott sorrendet: a levonulás élén a fúvószenekar indul, utána a gyergyóalfalvi keresztalja következik, majd a gimnáziumi diákok, végül az egyházi rendek és lovagrendek képviselői oyan sorrendben, ahogyan a felvonuláskor történt. A Kordon zárja a menetet, melyet a világi méltóságok csoportja követ. Ezen élcsapat elhaladása után a térség nyugati oldalán elhelyezett keresztalják egymás után sorakoznak fel, k.b. így: Gyergyó vídéke, Felcsík, Alcsík, Kászon, Udvarhelyszék, Háromszék, A külföldről jött zarándokok, A gyímesi községek keresztaljai, és igy tovább... Azok a lelkipásztorok, akik egyházközségeik híveivel érkeztek a búcsúra, kívánatos, hogy a levonuláskor is tartsanak velük. A Kordon érkezését a kegytemplom elé, harangszó jelzi. Azok a keresztalják, akik azonnal indulnak haza, a kegytemplom előtt vesznek búcsút a Szűzanyától és a kegyhelytől. Azon búcsúsok számára, akik itt maradnak, Somlyón éjszakai virrasztásra, vagy éppen most érkeztek szentmisén részt venni, k.b. este 7 órakor lesz szentmise a kegytemplomban. A templomtéren hangszórókon keresztül is bekapcsolódhatnak a szentmisébe. Az éjszakai virrasztók számára a kegytemplom nyitva marad.

VIII. Végső intelem.

Az írott és vetített médiák képviselői nagy számban vannak jelen. Esetenkint egyenes adásban is közvetítik az eseményeket. Lényeges, hogy az egész ünneplés zökkenőmentes, méltóságteljes legyen. Televizión és rádióadásokban a hallgatók százezrei figyelik a búcsú menetét. Vigyázzunk tehát, hogy jó benyomást keltsünk a nézőkben, hallgatókban. 
A kereskedelmi egységek mindvégig, csak a számukra engedélyezett és meghatározott területen árusíthatnak. Tilos a kegytemplom környékén, a hegyre vezető utak mentén, vagy fent a búcsúsok számára fenntartott területen sátrakat állítani, bármiféle kereskedelmet folytatni. 
Szombat délután a Csíksomlyón maradó zarándokok kapcsolódjanak bele a kegytemplom, vagy a Szentpéteri plébániatemplom programjába (csángómise délután 5 órakor), vagy a virrasztásba. A kegytemplomban este 7 órakor szentmise lesz. Egy pillanatig sem szabad felejteni, hogy az ünnep folytatódik, hiszen másnap Pünkösdvasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. 
A búcsú során mindenki vigyázzon személyes tárgyaira, csomagjaira. A csoportok tagjai egymást is kövessék figyelemmel, különösen az öregeket és gyermekeket. 
Így válik zarándoklatuk lelkük üdvösségére, a boldogságos Szűz Mária tiszteletére.
Megjegyzés: Jelen utmutatót ajánlatos a búcsúra jövő hivekkel előzetesen ismertetni.
A Szervező Bizottság.

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app