Ereklyék

Kategória: Kegytemplom Találatok: 5840

 Ereklyék a kegytemplomban.

A csíksomlyói kegytemplom birtokában van több szent vértanú ereklyéje. Ez késztetett arra, hogy értekezzünk ezen ereklyék mivoltáról és eredetéről. 

Mit jelent a szentektől ránk maradt ereklye?

A szentek tetemei, továbbá mindazon tárgyak, melyek Krisztussal vagy a szentekkel érintkezésben voltak, (pl. a szent kereszt, a szentek csontjai, vagy az által használt ruhák, koporsóik.) Tiszteletük megengedett és üdvös voltát hittétel tanítja. (Tridenti zsinat.) Az ereklyetisztelet nyomai úgy az ó-, mint az újszövetségi Szentírásban feltalálhatók. Mózses magával viszi a fogságból József hamvait. (Móz. II 13, 19.) Elizeus csontjai halottakat keltenek életre. (Kir. IV 13, 21.) Jézus ruhája szegélyének érintése csodálatos gyógyulást eredményez. (Mt. 9, 20.) Az őskeresztények már a II. században vallásos tiszteletben részesítették szent Polykárp szmirnai püspök tetemét. (Mart. Sz. Polyk. 18.) 

 

b_200_150_16777215_00_images_kepek_Ereklyek.JPGA III. század óta szokássá vált a vértanúk ereklyéinek oltárokban való elhelyezése. Ma is minden fix oltárban valamely vértanú ereklyéjének kell lennie. A IV. század óta a szent kereszt és a megelőző korokban élt szentek sírjainak felfedezése folytán egyre növekedett az ereklyetisztelet. Ennek hittani alapja: a szentek ereklyéi a szentség fokára emelkedett lelkük tevékenységének eszközei voltak, a Szentlélek templomai, melyek a feltámadás dicsőségére várnak, s melyeket csodák eszközlésével Isten néha már e földön különöskép kitüntetett.
A középkorban eluralkodott az ereklyékkel való üzérkedés. Sokszor hamis ereklyéket kínáltak megvásárlásra. Éppen ezért, az Egyház a visszaélések megakadályozása céljából csak azon esetben engedélyezi az ereklyék nyilvános tiszteletét, ha azok eredetisége kellő bizonyítékok alapján hiteles. (Egyh. Tvk, 1281-68. kánon). (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon.)
A kegytemplom minden oltárában van az egyházi vezetőségtől jóváhagyott ereklye. Ezen kivül vannak még egy dobozban kisebb-nagyobb becsomagolásban szent vértanúk ereklyéi. Honnan és hogyan kerültek ezen szent ereklyék a csíksomlyói kegytemplomba?
b_200_150_16777215_00_images_kepek_Ereklyek1.JPGTanulmányozás útján világossá vált az ereklyék Somlyóra kerülésének kérdése: Ferences írásos feljegyzések szerint az ereklyék egy részét P. Damokos Kázmér OFM hozta Rómából 1668-ban, püspökké szenteléséből való hazatérése alkalmával. Másik (nagyobb) részét Vitus Pilutius bákói püspök, moldvai vikárius hozta magával Somlyóra, 1681-82-ben, amikor itt templomot szentelt és oltárokat áldott meg, P. Kájoni János gvárgyánsága idején. (Megjegyzés: 1661-ben a török-tatár betörők felégették a templomot, lerombolták az oltárokat. Ezért kellett mindent újjá építeni és újra szentelni.)  A fel nem használt ereklyéket Vitus Pilutius püspök a  somlyói kolostornak adományozta. A kortárs szerzetesek pergamen-lapon megörökítették a templom és az oltárok szentelésének eseményét és az iratot az ereklyékkel együtt elhelyezték a templom főoltárába. Itt voltak elrejtve ameddig a mostani templom felépítése során a gótikus templom főoltárát és mellékoltárait is lebontották, és az ereklyék előkerültek. Ezeket gyüjtötte össze és helyezte 1865-ben egy díszes fakéreg-dobozba P. Warga Ferenc Kelemen OFM. 
Most közzé tesszük a szentek neveit, akiknek ereklyéit tartalmazza a doboz: Megyjegyzés: M = Vértanú, V et M = Szűz és vértanú. - S. Theodorius M. (3 csomag) - S. Cyriacus M. - S. Victorinus M. - S. Artemius M. - S. Cerulea V. et M. - S. Rosina V. et M. - S. Dominica V. et M. - S. Serafinus M. (2 csomag) - S. Donatus M. - S. Menna V. et M. - S. Agrippina V. et M. - S. Candida V. et M. - S. Fidelis M. - S. Abundinus M. (2 csomag) - SS. Urbanus et Sociorum MM. - SS. Forticus és Januarius MM. - S Vitalis M. - Több névtelen szentnek ereklyéi. (1 nagyobb csomag.) - Ismeretlen ereklyék (8 kis csomag.)  Az ereklyék legnagyobb része a római Calixtus és Pontianus katakombákból származnak.
Megtalálta és részben újra csomagolta 1959-ben P. Daczó Lukács, 1973-ban P. Écsy János és P. Márk József, 2011-ben P. Márk József és Fr. Guzrányi Péter, aki le is fényképezte a csomagokat. Végül 2011. októberében P. Márk József és Muckenhaupt Erzsébet, a Csíki Székely Múzeum könyvtörténeti szakértője, aki segítségemre volt a csomagban talált írások megfejtésében.
                                                                                                      Összeállította: P. Márk József OFM.

Ki volt Vitus Pilutius és P. Varga Ferenc Kelemen?  

Vitus Pilutius vagy Vito Piluzio olasz konventuális ferences, 1653-ban érkezik Rómából misszionáriusként Moldvába, ahol először 18 éven át moldvabányai plébános. 1663-tól az erdélyi (Moldvára is kiterjedő) ferences rendtartomány provinciálisa és a moldvai misszió prefektusa. 1675-től marcianopolisi címzetes érsek és moldvai apostoli vikárius. 1681-1685-ben Erdélyben (Csíksomlyón is) tartozkodik. Több jelentést írt Rómába a moldvai és az erdélyi katolikusokról.
 
A csíkszentléleki születésű P. Warga Ferenc Kelemen (1798-1868) a somlyói gimnáziumban kezdte meg tanulmányait. A teológiát Gyulafehérváron végezte. 1816-ban Mikházán lépett be a rendbe, 1833-ban pedig Szepesy Ignác erdélyi püspök szentelte fel pappá. Több évig tanított a csíksomlyói gimnáziumban, 1851-1852 közt igazgatója volt. 1835-ben a Mária Társulat praesese, 1846-1849 között a szeminárium regense. A szabadságharc utáni években a csíkszeredai és csíkszentmártoni plébániákat is gondozta, majd Esztelneken (1853) és Csíksomlyón (1855-1864) gvárdián. Tizennyolc évig a tartomány definitora, 1850-től az erdélyi őr helyettese. Bibliofil ferences volt, tekintélyes könyvtárának legnagyobb része a somlyói kolostor bibliotékájába került.