Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00.

A kegyhely

A csíksomlyói kegyhely látogatói sok esetben arról érdeklődnek: Mi kell ahhoz, hogy egy helyet, templomot, egy szentnek képét, vagy szobrát kegyhelynek, kegytemplomnak, kegyképnek, vagy kegyszobornak nevezzenek a hívő emberek?
Feljegyzések alapján mondhatjuk: Amikor egy helyen, egy templomban, egy szentnek képe, vagy szobra előtt, a jelzett szentnek közbenjárására, először történik csoda, attól fogva nevezik e helyet kegyhelynek, kegytemplomnak, kegyképnek, kegyszobornak. (Kovács Kalliszt: A sümegi ferences kegytemplom. 4,17, oldal. – Berecz Sándor: Kegyhelyeink története. Búcsúszentlászló, 15. o.; Mátraverebély Szentkút, 70. o.)
Ennek értelmében a csíksomlyói kegyhely több részből tevődik össze:
         Gótikus templom leírása.
Barokk templom, és ennek tartozékai.
Kegyszobor.

A kegyhely

 A csíksomlyói kegyhely legfőbb jellemzője a Boldogságos Szűz Mária tisztelete. Már a XV. századból feljegyzés van arról, hogy sokan járnak Csíksomlyóra Szűz Mária tiszteletére. IV. Jenő pápa írja az 1444. évi körlevelében: „a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából, és gyakorta nem szűnik odagyűlni Máriát tisztelni.” 1567-től, a pünkösdi búcsú kezdetétől még hangsúlyozottabban megnyilvánul a búcsújárók tömeges áramlása Csíksomlyóra, a Szűzanya tiszteletére. Mi indítja, mi vonzza a hívő embereket a Szűzanya látogatására? Mária istenanyai mivolta és Istennél való közbenjárásának a ténye. A valóság az, hogy évszázadok óta mind a mai napig számtalan imameghallgatás történt és történik a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására.
Időközben csodák is történnek a segítségért folyamodó hívek körében. Természetesen ezek az események nagy hatással vannak a hívő emberekre. Feljegyzett és részben dokumentált csodás jelenségek és események leginkább a 17–18. században történtek. P. Boros Fortunátnál is erről olvashatunk: „Csíksomlyót a katolikus élet, a művelődés, a történelmi fejlődés, a nemzeti fellendülés és megerősödés középpontjává a Mária-szobornak legendás híre, csodákkal jeleskedő múltja tette.” „A Mária-szobrot a nép szemében csodásnak azok az események tüntetik fel, amelyek évszázad-okon keresztül körülötte lezajlottak és megismétlődtek.” Csíksomlyó a kegyhely, 61.o.)

A legkiemelkedőbb csoda, hogy századokon keresztül, amikor háborúk közeledtek a kegyhelyhez, mindig sikerült elrejteni a kegyszobrot, egy esetet kivéve, az 1661-es tatár-török pusztítás alkalmával, de akkor is csodásan megmenekült.

Csodás jelenségek: Amikor a kegyszoborral kapcsolatban változás állt be, mindig valami katasztrófát jelzett a Szűzanya: Ellenség betörése, vagy haláleset a kolostorban. Az 1661-es tatárpusztítás előtt három fénylő csillag világította be a templomot éjjel-nappal, több napon át. - 1694-ben P. Ogrzákovitz Albertnek, -aki tanárként jött be Erdélybe Kislengyelországból, - halálát a következőképpen jelezte a Szűzanya: Két angyal koronát tartott a kegyszobor feje fölött. Imádság közben azt látták, hogy az angyalok ráeresztették a szobor fejére a koronát. Be is következett az atya halála rövidesen. – Többször látták fényesen ragyogni a kegyszobrot, annyira, hogy éjszaka a templomot bevilágította. - 1746 karácsony táján, szentmise közben nagy láng jött ki a kis Jézus kezében lévő tollvirágból. Egy idő után elaludt. Megvizsgálták, perzselésnek a nyomát sem találták. Következő vasárnap megismétlődött.

 

b_200_150_16777215_00_images_hala_tablak.jpgCsodák: 1747-ben Poczlerin Mária könyörgésére, gyermeke szeme világát nyerte vissza. - 1746-ban Mártonffy Joákim eskü alatt bizonyította, hogy ő Deák János ozsdolai kántortól hallotta, aki erős lábfájásban szenvedett: Pünkösdkor Csíksomlyóra vitték. Meggyónt, megáldozott és a boldogságos Szűz szobra előtt imádkozott. Még aznap lábainak használatát visszanyerte és a többiekkel kikerült s gyalog tette meg az utat Háromszékre. - Egy Fogolyán nevű nőről beszélte el Boldizsár Dénes, aki szemtanúja volt a csodás gyógyulásnak: Miután a beteget orvosokhoz hordozták a hozzátartozók, nem tudták meggyógyítani. Elhozták kocsin a kegytemplomig. Itt besegítették a templomba. Gyónt, áldozott és imádkozott a Szűzanyához. A hozzátartozók vártak rá a templom előtt. Egyszer csak megjelent a templomajtóban saját lábán, aki azelőtt nem tudott járni. - 1931-ben a brailai Muresescu család kisgyermekének még azt sem tudták megállapítani az orvosok, hogy mi a betegsége. Amikor a somlyói Szűz Mária kegyszobrához érintett ruhájába öltöztették, váratlanul meggyógyult.

 

A felsorolt leírások csak szemelvények a sok csodás, részben dokumentált esemény közül, amelyek a P. Boros Fortunát: „Csíksomlyó a kegyhely” könyvéből vannak.
 
Két csodás gyógyulás a legújabb korban: Köztiszteletben álló csíkszeredai jogtanácsos jegyezte le a következő esetet: 1969-ben, M. K. műépítészeti technikus, budapesti lakos tüdején gyanús foltok jelentkeztek. Az orvosok daganatot állapítottak meg, javasolták a műtéti beavatkozást. Ő azonban előbb eljött Csíkszeredába és kérte jóbarátait, vigyék ki Somlyóra, a kegyszoborhoz. Azután többször is kiment és imádkozott a kegyszobor előtt, kérve a Szűzanya közbenjárását, gyógyulásáért. Időközben közérzete megjavult és jó reménységben tért haza. Az orvosok megállapították, hogy a daganat fejlődése megszűnt. Elálltak az operációtól. Újra eljött Somlyóra, megköszönni a Szűzanyának a közbenjárást. Új erőre kapott, azután elutazott Kaliforniába és Melbourne-be rokonai látogatására. Édesanyja márvány emléktáblát készíttetett ezzel a felírással: Köszönöm! M I – né Budapest 1983.
 
1983-ban történt: Gyergyószentmiklósi úriasszony súlyos rákbetegségben szenvedett. Menthetetlen volt. A család már temetésére készült. - Férjének Csíkszeredában és Pálfalván akadt dolga. A kegytemplomhoz érve, gondolta, hogy bemegy a templomba és imádkozik beteg felesége gyógyulásáért. Saját bevallása szerint, így fohászkodott: „Szűzanyám, én nem tudok imádkozni, de arra kérlek, hogy ha a feleségemet meg tudod gyógyítani, gyógyítsd meg. Ha nem tudod, akkor segítsd meg, hogy ne szenvedjen ilyen rettenetes módon. Inkább haljon meg.” Mást nem tudott mondani, csak sírt és így távozott a kegyszobor elől. Mikor haza érkezett Gyergyószentmiklósra, azzal fogadták, hogy a felesége jobban érzi magát, megéhezett és enni kért. Attól az időtől fokozatosan javult és teljesen helyre állt egészsége. (Csíkszeredai jóbarátjának elbeszéléséből.)
 
Vajon, napjainkban is történnek csodák? – Látványos csodák nem történnek. Annál inkább imameghallgatások. A mai napig. Bizonyítják a kis márványtáblák, hálatáblák. Mindegyiknek van történeti háttere: gyógyulások különféle betegségből, megrendült családi béke helyreállása, életproblémák megoldódása, stb.
 
Két esetet jegyzek le (név nélkül), amelyek a közelmúlt években történtek:
 
Férj feleségével könyörögni jött gyermekáldásért a somlyói segítő Szűz Máriához. Orvosi megállapítás szerint az asszonynak nem születhetik gyermeke. Sokáig ájtatoskodtak a kegyszobor előtt. Szentmisét jegyeztettek elő, majd haza mentek. Két év múlva kis gyermeket vezetve jöttek hálát adni a Szűzanyának, hogy meghallgatta könyörgésüket. (Szem és fültanú elbeszéléséből).
 
Idősebb asszonynak kétszeri szívműtéte után, harmadszor is szükségessé vált az operáció. Orvosa nyilatkozata szerint, nagy a valószínűsége, hogy nem éli túl. Az egész család imahadjáratba kezdett a műtét sikeréért. Eljöttek Csíksomlyóra, a kegyszobor elé. Esedezve kérték a Szűzanya segítségét. A szívműtét sikerült. Az asszony túlélte, sőt helyreállt meggyengült egészsége. Néhány hónap elteltével, férjével együtt eljött Somlyóra, hálát adni a Szűzanyának az operáció sikeréért. Szentgyónást, szentáldozást végeztek és a kegyszobor előtt bensőségesen hálálkodtak. (Saját tapasztalatból).
 
Még egy kérdés: Kit segít meg a Szűzanya? Mi kell ahhoz, hogy kérésünket teljesítse a somlyói Mária? - Mélységes hit és bizalom Istenben. Fenntartás nélküli erős hit Istenben, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására meg tudja hallgatni, és teljesíteni tudja kéréseinket. Ha mégsem? Az, az Isten nagy titka, kivel tesz csodát, vagy kinek nem teljesíti kérését.  Csak az örökkévalóságban ismerjük meg, értjük ezt meg a maga teljességében. Minden Istenhez forduló imánknak, a Boldogságos Szűz Mária által előterjesztett ké-résünknek az legyen a záradéka, amit Jézus a Getszemáni kertben intézett mennyei Atyjához: „Atyám, (...) legyen akaratod szerint.” (Mt 26,42)
 P. Márk József OFM. összeállítása nyomán

 

 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app