* Csíksomlyói segítő Szűz Mária könyörögj érettünk! * Befejeződött a Szent Antal kilenced * Áldott Napokat *

e-Szó

 1. Egy testvér kísértéséről, aki mindenáron valami írást akart a szent kezéből 2 Cel. 20 fejezet
 2. Brindisi szent Lőrinc,
  Szent Ferenc iskolája,
  Jeruzsálemi Múzeum.
 3. A fölséges Isten dicsérete Assisi szent Ferenc

 4.          
  Sarlós Boldogasszony, ősi Mária ünnepünk a csíksomlyói kegytemplom búcsú ünnepe. Az Istennel és egymással való találkozás örömében a boldogságos Szűzanyát  köszönteni gyűltünk össze. Gábor angyal üdvözlő szavával fordulunk feléje: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. A mai búcsún ünnepelt esemény-, a Szűzanya látogatása, rokonánál Erzsébetnél,  többek között azt is jelzi, hogy Mária mennyire valóságos és tartalmas életet élt, mennyire fontos volt számára a mindennapi élet, a rokoni szálak-, az összetartozás ápolása. Amikor megtudta, hogy Erzsébet szintén gyermeket vár, fáradságot nem kímélve útra kelt, hogy megossza az ajándékba kapott hivatás örömét, és idős rokonának segítségére legyen. Erzsébet így folytatta az angyal köszöntését: „áldott vagy te az asszonyok között.” Így alakult ki a naponként elimádkozott imádság, az Üdvözlégy első fele. A találkozás örömében fakadt fel a Szűzanya hálaadó éneke: „magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.” Isten jelenlétében örvendeztek annak, hogy nagyot tett Ő, aki hatalmas. Mária leginkább abban példaképünk, hogy mindennapjai összefonódtak Isten iránti nagy szeretetével és így egységben volt az élete. Miközben a hit zarándok útját járta egész élete egy készséges Istenre figyelés volt. Ez a készség jellemezte élete minden mozzanatát.
  Már amikor méhében foganta az Ő Fiát a Szentlélektől csak a hit erejéből mondhatott igent, és boldogan mondhatta „íme az Úr szolgáló leánya
           Milyen sokszor megízlelte a földi élet bizonytalanságát, a kiszolgáltatottságot. Veszélyben volt a Józseffel a jegyesével kötendő házassága, az Erzsébethez vezető út is tele volt veszélyekkel. Jeruzsálemben nem fogadták be őket, majd Heródes gyilkos haragja elől, Egyiptomba kellett menekülniük.
           Amikor Jézus elkezdte nyilvános tevékenységét aggódva figyelte a sok rosszindulatú visszautasítást. Majd szomorúan kísérte el keresztútján, és fájdalmas anyaként ott ált a kereszt tövében.
  Nincs az életnek olyan mozzanata, amit Mária ne ízlelt volna meg, de ő minden körülmény között az Úr szolgáló leánya maradt.
  Épp ezért, a mai napon tanulni szeretnénk Mária magatartásából.
  A Mária közbenjárására történt csodák az ismert, vagy kevésbé ismert kegyhelyeken, akár itt Csíksomlyón is a meghallgatott imák, azt jelzik, hogy a Szűzanya a mai élet körülményeit is szívén viseli. Ő közbenjár értünk és azt akarja, hogy a mai élet kihívásai közepette is keresztények maradjunk. Arra buzdít, hogy azt az életkörülményt-, azt az élethelyzetet szenteljük meg, amelyben vagyunk, ott éljünk keresztény módon ahová a gondviselés állított bennünket. Mennyire jó lenne, ha Mária élete, anyai szerető aggódása hatással lenne ránk. Mária útnak indult és Erzsébethez sietett. Azért indult el, hogy segítsen. Az Istennel való találkozás a másik ember felé kell, hogy fordítson bennünket is. Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten azt, amit tőle kaptam. Mária példája erősítsen meg bennünket az Istenhez és a másik emberhez való fordulásunkban, példaadó keresztény életünkben, hogy mi is olyan készséges lélekkel teljesítsük Isten akaratát, ahogy azt Mária tette.


 5. Szent Pétert és Pált apostol fejedelmek ünnepe van. Mindketten az Úr Jézus által alapított Egyház oszlopos tagjai. A Krisztus u.-i 60-as években, Rómában életüket áldozták azért amit hittek és tanítottak, azért amire egész életüket föltették.
  Vajon honnan fakadt ez a bátor kiállásuk, hősies magatartásuk, amelyet kétezer év távlatából is ünneplünk a mai napon? Feltett kérdésünkre Isten szava, a Szentírás ad választ. A felolvasott az evangéliumi részben az Úr Jézusnak a szent Péter apostollal folytatott párbeszédét hallhattuk, azonban annak tartalma és tanulsága szent Pálra is érvényes.Jézus egy nagyon lényeges kérdést tett fel az apostoloknak: „Kinek tartják az emberek az emberfiát” Ártatlannak tűnő kérdés volt. Mások véleményét kellett elmondani. Hogyha valaki figyelmesen járt kelt az emberek között, akkor könnyen megfelelhetett. Érkeztek is különféle válaszok: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, vagy valamelyik prófétának tartotta Jézust. Viszont ennek a kérdésnek volt egy nagyon személyes vonatkozása is, amire válaszolni kellett: „Ti kinek tartotok engem? ” Szent Péter válasza „te vagy Krisztus az élő Isten fia” olyan felelet volt, amellyel kivívta az Úr Jézus dicséretét. Olyan válasz, amely meghatározta szent Péter egész életét, tetteit, irányultságát.
  Ez egy olyan felelt, amelyet Szent Pál is kimondott egész életével. Az általa alapított egyházközségeknek irt levelei nagyon sok önéletrajzi adatot tartalmaznak. Így az apostolok közül, az ő életéről és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet. Tarzuszban született, Benjamin törzséhez tartozó zsidó családban, római állampolgárként. Ifjú korában komoly vallási nevelést kapott. A farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben a híres rabbitól, Gamálieltől sajátította el. Több mint valószínű, hogy Jézust földi működése idején nem látta. Kezdetben elszánt keresztény üldöző volt. A szentírásból tudjuk, hogy ott volt szent István diakónus megkövezésénél. A feltámadt Jézus a Damaszkuszi úton jelent meg neki. Ez a tapasztalat és élmény egész életét meghatározta és végig elkísérte. Élethivatása a pogányok megtérítése volt. Fáradságot és áldozatot nem kímélve terjesztette az evangélium örömhírét.  Ahogyan a Timóteushoz irt, levélben fogalmaz: „a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” Ez a törekvés érlelte be azt a hozzáállást, amely a vértanúság pálmáját szerezte meg mindkét apostol számára. „Készen vár ….. az igazság koszorúja, amelyet azon a napon megad …. az Úr, az igazságos bír”
           Az apostoli megbízatásnak és lelkületnek kiváló őrzője a római pápa. Az apostoli buzgóság, a Krisztus iránti szeretet ösztönzi mindabban, amit tesz. A beszédei, megnyilatkozásai, törekvései, mind - mind hitvallás, élete Krisztus központúságáról. Ezért tükrözik a beszédei, megnyilatkozásai, üzenetei. és ezért fogadják olyan nagy lelkesedéssel bárhová is látogat.A mai ünnep jó alkalom, hogy megvizsgáljuk az Egyház iránti szeretetünket és hűségünket. Tudnunk kell, hogy a Krisztus iránti szeretetből vállalt apostolkodás mindenkit kötelez. Az ünnepi evangélium kapcsán Jézus nekünk is felteszi a kérdést: „Ti kinek tartotok engem” Nem elég elmondanunk azt, hogy szent Péter, szent Pál, a szentek, vagy a pápa kinek tartja Krisztust. Szűkség van mindannyiunk személyes válaszára, amelyet csak mi magunk adhatunk meg, és amelyet ne habozzunk megfogalmazni ebben a mai ünnepi szentmisében.

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS