* Csíksomlyói segítő Szűz Mária könyörögj érettünk! * Áldott Búcsús Napokat *

e-Szó

 1. Csíksomlyói pünkösdi búcsú, előkészületek.


 2.        
  Urunk Mennybemenetelén, az ünnepi szentmise első olvasmányában az Apostolok Cselekedetének nyitó sorait olvastuk fel. Szinte meglepő, hogy szent Lukács evangélista milyen nyugodt hangnembe sorolja fel és foglalja össze az Úr Jézus életének legfőbb állomásait: „Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe.„ Igaz, hogy a feltámadás utáni eseményeknél jobban elidőzik, majd szóba hozza Jézus ígéretét, hogy elküldi a Szentlelket, és rögtön rátér arra, hogy: „miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták.„Mindez az Egyház tapasztalat, a mi hitünk tapasztalata is.
  Mindannyiunk számára ismert, hogy az Úr Jézus mi mindent tanított, és hogyan tanított. A Szentírás lapjain keresztül, az Egyház tanításában mindez hozzánk is eljutott. A Szentségek közvetítésén keresztül részesülünk mindabban a kegyelmi ajándékban, amelyet Jézus kereszt halálával, szenvedésével és feltámadásával számunkra kiérdemelt. Úgy ahogyan az apostolok szeme elől felhő takarta el és többé nem láthatták Jézus személyét, mi is csak a hitünk segítségével találkozhatunk vele és tapasztalhatjuk meg működését közöttünk.
         Tudatosítanunk kell magunkban azt a tényt, hogy ugyanannak a missziós Egyháznak vagyunk a teljes jogú tagjai, mint az apostolok. Igaz, hogy az apostolokat is angyalok figyelmeztették, hogy ők nem a befejezés-, hanem a kezdet tanúi és munkatársai: „Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.”Így ébredek rá az apostolok a küldetésük fontosságára és így indultak el a Szentlélek segítségével az Úr Jézus által kijelölt úton.
         Erről olvastunk az evangéliumi részben: „Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.” Az Egyház az angyalokhoz hasonlóan figyelmeztet bennünket, hogy teljesítsük keresztény küldetésünket, amelynek fontos tartozéka a tanúságtétel.
  Van aki ezt a Jézusi küldetést az imában tudja a legjobban teljesíteni, más a tanításban, az igehirdetésben, vagy a jótékonykodásbantalálja meg azt a területet, ahol személyre szabottan tudja teljesíteni Krisztus missziós parancsát. Keresztényként ma nekünk kell arról tanúskodnunk, hogy létezik több is, mint a kézzel fogható földi cél és földi feladatok. Hogy nem csak kizárólag az tartozik a valósághoz amit fizikai szemeinkkel magunk körül látunk s tapasztalunk. Ma nekünk kell tanúságot tennünk arról, amiről szent Pál beszél, hogy: „milyen mérhetetlenül nagy az Isten hatalma rajtunk, akik hiszünk.”
 3. 2. Celano. 18. fejezet A szent által táplált madarakról, melyek egyike falánksága miatt lelte halálát.


 4. Az evangéliumban arról hallunk, hogy a feltámadott Jézus megjelent apostolainak. Mivel tudta, hogy félnek, segítségükre sietett. Szólt hozzájuk, és köszöntötte: „békesség nektek” Bátorította őket, hogy nézzék meg a sebhelyeit, vagy akár tapintsák meg. „Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok!” Leült, hogy velük étkezzen.
  Úgy tűnt, hogy mindez nem hozta meg a várt eredményt, ezért abban is segített, hogy mindazt amit tapasztaltak, láttak, összevessék az eddigi vallásos ismereteikkel, a Szentírással:„megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat.” Egyszerre minden megváltozott és egy teljes összkép rajzolódott ki az Úr Jézus tevékenységéről, haláláról és feltámadásáról. Ezekben az összefüggésekben az apostolok megtalálták a helyüket, és megértették a küldetésüket. „Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”
           Szent Péter apostol prédikációja az első olvasmányban ékes bizonyítéka annak, hogy az apostolok milyen meggyőződéssel, erővel és hatásosan tettek tanúságot Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról. Amit ők megértettek és megtapasztaltak azt másoknak is tovább akarták adni. Ennek a befogadásához és ennek kiteljesedéséhez azonban végig kellett járniuk a hit útját. A megértés és átalakulás fontos mozzanata a részesülés Isten irgalmában. Ahogyan szent Péter apostol fogalmaz: „Tartsatok .. bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.”
           A hitnek ezt az útját nekünk is újra és újra végig kell járnunk. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy hogyan találhatjuk meg azokat az összefüggéseket, amelyek Isten gondviselő szeretete tár fel és amelynek fényében új megvilágításba kerülnek életünk eseményei és tapasztalatai. Néha fájdalmas dolgokat tapasztalunk, máskor örömteli események történnek. Mindezek bele épülnek élettörténetünkbe. Azonban így azonban a felszínen nézve még csak nyersanyag.
           A múltunkhoz, eseményekhez viszonyulhatunk ellenséges módon, úgy hogy csak negatív dolgokat tartunk számon, vagy emlegetünk fel. Azonban ez lázadást szül mások felé és akár Isten irányába is.
           A velünk történteket akár sirathatjuk is, hogy soha vissza nem térő lehetőségeket szalasztottunk el. Azonban ez sem járható út, mert, mert csak hibáztatni fogjuk akár magunkat, akár másokat..
           Isten arra hív, hogy imádságos lelkülettel-, hálás szívvel nézzük és lássuk a velünk történteket, meglátva az eseményekben Isten gondviselő szeretetét. A látásmódunkon kell tehát változtatnunk, azért hogy a húsvéti hitünk segítségével és Isten kegyelmi támogatásával összefüggéseket ismerjünk fel. Ebben a folyamatban fontos mozzanat a bűnbánat, hogy Isten segítségével kijavítsuk amit hibáztunk, és hálát adjunk azért amivel Isten megajándékozott.
  A hitnek ezekből a felismeréseiből születik meg a keresztény élet tanúságtétele, amely örömmel osztja meg másokkal a felismerést, hogy a feltámadott Krisztus él és működik bennünk és körülöttünk. Erre hív bennünket is az Úr!

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS