Együtt jártunk!

Kategória: Aktuális Hirdetések Találatok: 1103

Együtt jártunk!

Augusztusi krónika a csíksomlyói kegyhelyről.

Hálát adva a teremtő Istennek és egy szívvel, egy lélekkel imádkozva vettek részt hívek ezrei a csíksomlyói kegytemplom szentmiséin, ünnepi alkalmain augusztusban. Az ünnepi alkalmak sorát az assisi Porciunkula-kápolna felszentelésének emléknapján, augusztus 2-án tartott megemlékezés nyitotta. A ferences rend egyik legkülönlegesebb ünnepének, az isteni irgalmasság búcsújának szentmiséjén a szónok Puvak Marián OFM volt. A búcsún ott voltak a Ferences Ifjúsági Zarándoklat résztvevői is – mintegy hetven fiatal és ferences kísérőik ünnepeltek együtt, zárásaként a július 28.–augusztus 2. között zajló, Kászonújfalutól Csíksomlyóig tartó zarándoklatnak.
Minden hónap első szombatján rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel ünnepélyes Mária-köszöntő várja a híveket a kegyhelyen. Idén augusztus 3-án a szentmisét Bőjte Mihály OFM celebrálta, aki beszédében arra is kitért, hogy a Szűzanyát köszöntve erre az őseink örökségeként megbecsült helyre sokan elhozzák magukkal életük különféle kéréseit, sóhaját is, és a Szűzanyára bízva azt, közbenjárását kérve hinni kell abban, hogy ha letértünk is az evangéliumi keskeny útról, a jó Istentől irgalmat és bocsánatot nyerünk, hisz ez az egyik legnagyobb ajándéka e búcsújáró helynek.
Augusztus 11-én, Assisi Szent Klára ünnepén a Csíksomlyó Ágacskája Klarissza Monostorban élő nővérek szentmisén emlékeztek meg rendalapítójukról. Albert Leánder OFM a szentmisén felidézte Szent Klára történetét, a rendalapító egyszerűségét, tisztaságát és alázatosságát emelve ki, mellyel Szent Ferenc eszméinek megvalósítójaként élt.
Nagyboldogasszony, azaz a Szűzanya mennybemenetelének ünnepén Urbán Erik OFM mutatott be szentmisét. Beszédében megemlékezett arról is, hogy első szent királyunk, Szent István a halála előtti napon Székesfehérváron a Szent Koronát és az országot, az ő népét, nemzetét Szűz Máriának ajánlotta föl. „Kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.«” (Szent István legendája Hartvik püspöktől)
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Szent István királyban alapítóját tiszteli. Első apostoli királyunk tíz egyházmegyét alapított, melynek egyike az 1009-ben létrejött Erdélyi Püspökség. Erdély-szerte több templom patrónusaként is tisztelik Szent Istvánt (a csíksomlyói kegytemplomot Szent István király ünnepén, 1876. augusztus 20-án szentelték fel, bár nem ez a búcsúünnepe), ünnepélyes keretek között ülik meg, hiszen az erdélyi ferencesek Szent István királyban rendtartományuk védőszentjét is tisztelik. Az ez alkalomból tartott ünnepi szentmisét Urbán Erik OFM tartományfőnök mutatta be. A szentmise végével elkezdődött az Erdélyi Ferences Rendtartomány továbbképzője is, illetve köszöntötték a rendi testvéreket, akik kerek évfordulót ünnepeltek. Urbán Erik ferences tartományfőnök örökfogadalmának 25. évfordulója alkalmából köszöntötte Bakó Béla fr. Pál, Bőjte Mihály OFM, fr. Böjte Csaba OFM, Laczkó-Dávid József, fr. Anaklét OFM, Páll József fr. Leó testvéreket, Timár Sándor fr. Asztrik ferencest pedig örökfogadalmának és pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. Pap Károly P. Leonárd atyát születésének 90. évfordulója, Orbán Szabolcs és Fábián Árpád fr. Sebestyén testvéreket pedig születésüknek 50. évfordulója alkalmából köszöntötte az elöljáró.
Az erdélyi és magyarországi Mária Út Egyesület augusztus 24-én hatodik alkalommal szervezte meg az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot, amely során az egész Kárpát-medencében az édesapákért imádkoztak. A zarándoknap átölelte az egész Kárpát-medencét, a csíkszeredai és környéki zarándokok áldással indultak Csíksomlyóra a Mária Úton augusztus 24-én reggel Gyimesfelsőlokról, Szentsimonból, Szentegyházáról és Madéfalváról. 19 órakor hálaadó szentmisét celebrált a kegytemplomban Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, 21 órától pedig hajnalig tartó szentségimádás volt az édesapákért.
Ferences sajtószolgálat