Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap 8:00, 10:30, 18:00 Hétköznap 7:30 és 18:00 (élő közvetítés) Gyónni a kolostor folyósóján található szobákban lehet.

Kájoni János

b_200_150_16777215_00_images_kepek_KajoniJanosudvar.jpgA XVII. század jótehetségű és nagytudású ferences szerzetese P. Kájoni János (1629-1687), aki Szolnok-Doboka megyében, Kiskájonban született, Kolozsváron, majd Csíksomlyón nevelkedett. Jobb családból származhatott, mert Judit nevű nénje a csíki nemes és nemzetes Rácz István várkapitánynak volt a felesége. Bizonyára nénje által jutott kapcsolatba a csíksomlyói ferences kolostorral is. Iskoláit a kolozsvári jezsuita atyáknál kezdte és Csíksomlyón folytatta. l647-ben lépett be a csíksomlyói kolostorba. Tanulmányaiban való tökéletesedésre Nagyszombatba küldték, ahol tényleg a tudományokban, különösen a zene- és énekszerzésben nagy haladásra tett szert. Utána, 1655-ben pappá szentelték. A csíksomlyói rendházban kezdte papi működését, de Mikházán, Szárhegyen is teljesített szolgálatot, ahol éppen szükség volt rá. 1687-ben halt meg Szárhegyen és ott nyugszik a templomkertben, jeltelen sírban.

 
 
Zseniális tudását nem rejtette véka alá, de inkább kamatoztatta az egyházi énekek gyűjtésében és kiadásában, könyvek írásásában, nyomdaalapításban és mindezek tetejében kiváló szerzetesi életében. Sokat dolgozott, de ezek mellett házfőnök, nevelő és főelöljáró is volt. Művei tanúskodnak a mondottakról. 
Legfőbb irodalmi műve a KÁJONI KÓDEX. Története igen színes: Egyik tanárától - valószínüleg Seregély Mátyástól -  kapta ajándékba mint jótanuló diák. Az eredeti szerző már elkezdte a kódex írását. Kájoni folytatta tovább. Idők folyamán mások is dolgoztak bele. Tartalma: a Nagyszombatban elsajátított "Ammerbach" féle tabulaturás kottázást rögzítette. Sok értékes preklasszikus és korabeli éneket és orgonaművet jegyzett le és hagyott ránk. Most már közelebbről megfejtették és modern kottázásban kiadták a tabulaturás jeleket. Korabeli világi énekeket is lejegyzett kéziratos könyvében. A Kódex értéke nagy. 
 

P. Kájoni János kéziratos, vagy nyomtatott könyvkiadványai:

Cantus Catolici - egyházi énekek gyűjteménye az év minden időszakára és különféle alkalmakra (1676)
Organo Missale - misék, litániák, antifonák és más szertartáshoz való énekek
Sacri Concentus - "Egyházi énekgyüjtemény," melyet különféle szerzők, de különösen Viadana Lajos írt
Himnarium - latin és magyar nyelven lejegyzett vallásos versek gyűjteménye
Magyar herbárium - Függelék egy latin nyelvű Ortus Sanitatis, Venetiis 1511 című növénytani munkához. Magyarul Fűvészkönyvnek nevezzük. (Leírja a gyógynövények gyógyászati hatását is.)
Régi mód szerint való székely ÁBC - régi székely róvásírás (elveszett)
A Custódia története - korabeli feljegyzések
Aranyos ház - ima- és énekeskönyv a hívek számára
Hortulus Devotionis 1669 - imakönyv, sajátkezű írással
és még sok más liturgikus írás, szentbeszéd, jegyzet...
 

Aktuális témák:

Untitled 1

Csiksomlyó play-app